شگفت پدرانه

پدرم در همه خاطره هایم پیداست
پدرم یه غزل خسته ولی پرمعناست