ثبت شماره شبا     توضیح اینکه باید شماره شبا به نام شخص خریدار باشد