قبل از ثبت شماره حساب لطفا مرسوله را به آدرس پستی فروشگاه ارسال بفرمایید

ثبت شماره شبا 

    توضیح اینکه باید شماره شبا به نام شخص خریدار باشد