ثبت شماره شبا 

    توضیح اینکه باید شماره شبا به نام شخص خریدار باشد