قبل از ثبت شماره حساب لطفا مرسوله را به آدرس پستی فروشگاه ارسال بفرمایید

ثبت شماره شبا 


    توضیح اینکه باید شماره شبا به نام شخص خریدار باشد