لطفا کد تحویل کالا را از مشتری دریافت و در این  قسمت ثبت بفرمایید 

1.درصورت درست بودن پیام    ((تاییدیه مشتری با موفقیت ثبت گردید. با تشکر))   کالا را به مشتری تحویل دهید 

2. درصورتی که پیام      (( کد وارده مطابقت ندارد)) کدارسالی از خریدار را دریافت کنید در غیر این صورت با فروشگاه تماس بگیرید